SFDR

Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju

Spółka 156 Capital Sp. z o.o. (dalej: „156 Capital”) jako Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną, oraz 156 Capital Sp. z o.o. LT Alfa ASI & Movens (dalej: „156 Capital ASI”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1; dalej również jako „Rozporządzenie SFDR”) są kwalifikowane jako uczestnik rynku finansowego (156 Capital) oraz produkt finansowy (156 Capital ASI).

Spółka LT Capital Sp. z o.o. (dalej: „LT Capital”) jako Zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną, oraz LT Capital Sp. z o.o. ASI spółka komandytowo-akcyjna (dalej: „LT Capital ASI”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2019, str. 1; dalej również jako „Rozporządzenie SFDR”) są kwalifikowane jako uczestnik rynku finansowego (LT Capital) oraz produkt finansowy (LT Capital ASI).

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR 156 Capital oraz LT Capital publikuje poniżej informacje związane z prowadzeniem działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, w szczególności informacje o strategiach przyjętych w zakresie prowadzonej przez siebie działalności a dotyczące wprowadzania ryzyk dla zrównoważonego rozwoju.

Informacja w zakresie strategii dotyczącej ryzyka dla zrównoważonego rozwoju (art. 3 ust. 1 Rozporządzenia SFDR, Przejrzystość strategii dotyczących ryzyka dla zrównoważonego rozwoju

156 Capital oraz LT Capital informuje, że nie przyjęła jak dotąd strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 156 Capital oraz LT Capital dokonuje inwestycji w projekty realizujące działania o charakterze naukowo – badawczym lub badawczo – rozwojowym, o potencjale komercyjnym będące na wczesnym etapie rozwoju. 156 Capital oraz LT Capital nie przewiduje wystąpienia ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie inwestycyjnym.

156 Capital oraz LT Capital nie wyklucza możliwości opracowania strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych w przyszłości, w przypadku zmiany charakteru i profilu inwestycyjnego.

156 Capital oraz LT Capital przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych nie bierze pod uwagę ich niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju.

Wynika to z charakteru prowadzonej działalności. 156 Capital jako zarządzający ASI i 156 Capital ASI jak i LT Capital jako zarządzający ASI i LT Capital ASI dokonuje inwestycji w instrumenty udziałowe (udziały i akcje spółek kapitałowych) podmiotów na wczesnym etapie rozwoju, nienotowanych i inwestycja nie wiąże się z aktywnym zarządzaniem wyżej wymienionymi podmiotami.

W przypadku zmiany charakteru i profilu inwestycyjnego prowadzonej działalności 156 Capital Sp. z o.o. oraz LT Capital Sp. z o.o. rozważy uwzględnianie niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie decyzyjnym.

Przejrzystość polityk wynagrodzeń w związku z wprowadzaniem do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

156 Capital oraz LT Capital jako podmioty prowadzące działalność polegającą na zarządzaniu alternatywną spółką inwestycyjną na podstawie wpisu do Rejestru Zarządzających ASI prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, w świetle Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, a także zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 nie jest zobligowany do posiadania i nie posiada polityki wynagrodzeń.

Z uwagi na brak strategii dotyczącej wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz nieuwzględnianie niekorzystnych skutków procesu inwestycyjnego dla czynników zrównoważonego rozwoju, nie można ocenić spójności zasad wynagradzania z celami przyjętymi w tych strategiach.

Przejrzystość w zakresie wprowadzania do działalności ryzyk dla zrównoważonego rozwoju

Zgodnie z Rozporządzeniem SFDR 156 Capital oraz LT Capital przez zawarciem umowy ujawnia każdemu inwestorowi informacje w zakresie: sposobów, w jaki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są wprowadzane w podejmowanych decyzjach inwestycyjnych, wyników oceny prawdopodobnego wpływu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju na zwrot z tytułu produktów finansowych a w przypadku gdy ryzyka dla zrównoważonego rozwoju są nieznaczące, jasne i zwięzłe wyjaśnienie przyczyn uznania tych ryzyk za nieznaczące.

Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty), albo mające na celu zrównoważone inwestycje

156 Capital oraz LT Capital nie oferuje produktów finansowych promujących aspekt środowiskowy lub społeczny (lub oba te aspekty) ani produktów mających na celu zrównoważone inwestycje.

Inwestycje w ramach produktu finansowego, jakim jest ASI nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównoważonej środowiskowo działalności gospodarczej.

Skontaktuj się z nami

Siedziba główna

LT Capital / 156 Capital sp. z o.o.
Krakowski Park Technologiczny
Podole 60
30-394 Kraków, Polska
Email: contact@ltcapital.vc
Biuro w Warszawie:

LT Capital
Metropolitan
Plac Piłsudskiego 2, piętro 1
00-073 Warszawa, Polska
LT Capital jest znakiem towarowym 156 Capital sp. z o.o.
156 Capital sp. z o.o. jako LT Capital realizuje projekt "156 Capital Alfa", który jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa. Celem projektu jest wspieranie i finansowanie innowacyjnych produktowo i/lub procesowo projektów będących w fazie Proof of Principle i Proof of Concept, a także wsparcie komercjalizacji wyników badań rozwojowych i udział w ich transferze do gospodarki. Wartość projektu wynosi 44 000 000 PLN, dotacja 35 200 000 PLN.